Батьківський комітет

СКЛАД БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ у 2017 – 2018 навчальному році.

1. Пухальська М.В. – голова БК – 5 клас

2. Ашматова І.О. – секретар БК – 2 клас

3. Жуковська Н.В. – 1, 3 класи

4. Остролуцька С.В. – 4 клас

5. Савченко Т.О – 6 клас

6. Євтушок О.В. – 7 клас

7. Лоза О.П. – 8 клас

8. Кривобок Н.П. – 9 клас

9. Зубкова Н.Д. – 10 клас

10.Савицька О.М. – 11 клас

ІНФОРМАЦІЯ про роботу батьківського комітету школи

У вересні 2009 року в Забірській ЗОШ І – ІІІ ступенів було створено батьківський комітет школи, який є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у школі. У своїй діяльності батьківський комітет школи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом Забірської ЗОШ І – ІІІ ст.., Положенням про батьківський комітет школи та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини. Метою діяльності батьківського комітету школи є захист інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти. Основними завданнями батьківського комітету школи є:

— формування та розвиток особистості учнів та їх громадянської позиції;

— становлення учнівського самоврядування;

— виховання в учнів шанобливого ставлення до педагогів та старшого покоління;

— формування загальнолюдської культури та моралі;

— захисту і збереження життя і здоров’я дітей;

— здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

— запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;

— всебічного зміцнення зв’язків між родинами та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

— залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

— вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;

— всебічного сприяння підвищенню авторитету вчителя; — та ін..

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАБІРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківський комітет Забірської ЗОШ І – ІІІ ступенів розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.

1.2. Батьківський комітет школи є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет школи керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,»Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом Забірської ЗОШ І – ІІІ ступенів, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності батьківського комітету школи є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями батьківського комітету школи є сприяння створенню умов для:

— формування та розвиток особистості учнів та їх громадянської позиції; — становлення учнівського самоврядування;

— виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів, символіки школи;

— формування загальнолюдської культури та моралі; — захисту і збереження життя і здоров’я дітей;

— здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти; — запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;

— всебічного зміцнення зв’язків між родинами та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;

— залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

— організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

— вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;

— всебічного сприяння підвищенню авторитету вчителя. 3. Основними принципами діяльності батьківського комітету школи є:

— законність; — гласність; — колегіальність; — толерантність;

— виборність; — організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

— підзвітність і відповідальність перед загальними батьківськими зборами.

4. Організація роботи батьківського комітету школи.

4.1. Батьківський комітет школи формується з представників батьківських комітетів класів терміном на один навчальний рік.

4.2. Кількісний та якісний склад батьківського комітету школи визначається рішенням загальношкільних батьківських зборів.

4.3. Із складу батьківського комітету обираються голова та секретар.

4.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед школою, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу та погоджує його з директором школи (батьківські комітети класів – з класним керівником).

4.5. Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

4.6. Загальношкільний батьківський комітет скликає збори батьків не рідше 2 разів на рік (класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік). 4.7. Делегатом до комітету школи від кожного класу є голова батьківського комітету класу.

4.8. Батьківський комітет школи звітує про свою роботу перед загальношкільними зборами батьків (батьківські комітети класів – перед зборами батьків учнів класу та батьківськими комітетами) один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

4.9. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету.

5. Права та обов’язки батьківського комітету.

5.1. Комітети мають право: — брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання; — встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

— звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради та ради загальноосвітнього навчального закладу, щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

— за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи; — скликати позачергові батьківські збори; — збирати благодійні внески відповідно до чинного законодавства;

— контролювати надходження і розподіл коштів; — надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів- переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо);

— сприяти покращенню харчування учнів;

— сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

— сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

— бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

5.2. Комітети зобов’язані: — виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

— вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються новообраному комітету;

— надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою;

— залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

— у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

5.3. Голова батьківського комітету школи має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів та з результатами зовнішнього незалежного оцінювання.